Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT, BÖLCSŐDE, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT, IDŐSEK KLUBJA, HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, ÉTKEZTETÉS, IDŐSEK HÁZA, OROSHÁZI KISTÉRSÉG GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTJA ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATA

Elérhetőségek:
Cím:

5940, Tótkomlós, Pósa u. 2. sz.

Tel./Fax.:

68/461-004

E-mail:

csaladsegito@mail.totkomlos.hu

Szolgáltatások:

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

BÖLCSŐDE

 

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT

IDŐSEK KLUBJA

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

ÉTKEZTETÉS

IDŐSEK HÁZA

OROSHÁZI KISTÉRSÉG GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTJA ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATA, TÓTKOMLÓS 

Védőnői szolgálat

5940, Tótkomlós, Fő u. 2.
Tel.: 68/460-953
e-mail: vedonok@mail.totkomlos.hu
Intézményvezető: Kovácsné Csiszár Klára - Tel.: 30/719-84-14
I. körzet védőnő: Domanovszki Pálné
II. körzet védőnő: Gyüre Anita
III. körzet védőnő: Kazárné Tóth Ilona

A védőnők tevékenységei:

Tevékenységük középpontjában a gondozott családok egészségvédelme, a betegségek kialakulásának megelőzése, valamint az egészségfejlesztés áll. A feladatokat 3 körzetben látják el. Szakmai feladataikat elsősorban önállóan végzik, de rendszeresen konzultálnak az egészségügyi (gyermekgyógyász, háziorvos, szülész-nőgyógyász szakorvos), a gyermekjóléti és szociális ellátórendszer szakembereivel. Szoros, személyes kapcsolatot tartanak gondozottaikkal, melynek során az egyéni szükségleteknek megfelelően különböző problémáikban (egészségi, szociális, mentálhigiénés) igyekszenek tanácsot nyújtani. Ezen kívül részt vesznek a szűrővizsgálatok szervezésében és lebonyolításában. A kötelező szűrések mellett a vöröskereszt által szervezett véradásoknál segítkeznek. Továbbá a védőoltásokat, valamint egészségnevelő és más programokat pl. terhes-torna, szülésfelkészítő rendeznek gondozottjaik számára. Az Anyatejes Világnapi rendezvényt minden év augusztusában megrendezik.

Lap tetejére

Bölcsőde

5940, Tótkomlós, Zámenhoff u. 2.
Tel.: 68/462-717
Intézményvezető: Kovácsné Csiszár Klára - Tel.: 30/719-84-14
Bölcsőde vezető: Hajduk Lászlóné
nyitvatartási idő: 6.00-17.00-ig

A bölcsőde olyan szolgáltatást nyújtó intézmény, amely az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára.
Feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Bölcsődénk Tótkomlós közigazgatási területén működik, a Szociális Szolgáltató Központ részintézményeként. 30 férőhelyen, két gondozási egységben, három csoportszobában fogadják a gyermekeket. A kisgyermekek érdekében 9 fő tevékenykedik.
A bölcsőde vállalja a fogyatékos gyermekek korai rehabilitációs célú nevelését és gondozását a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye alapján a korai fejlesztésben és gondozásban vehetnek részt a sajátos nevelési igényű gyermekek.

A bölcsőde által nyújtott szolgáltatás ingyenes. Térítési díjat az étkezésért (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) kell fizetni.

Lap tetejére

Tanyagondnoki szolgálat

5940, Tótkomlós, Pósa u. 2.
Tel.: 68/461-004
e-mail: csaladsegito@mail.totkomlos.hu
Intézményvezető: Kovácsné Csiszár Klára - Tel.: 30/719-84-14
Tanyagondnok: Juhász Kálmán

Szolgáltatás célja: A helyi tömegközlekedéssel nem érintett belterületi perifériás és a külterületi lakott helyek intézményhiányból eredő települési hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, igény szerinti alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. Tótkomlós város közigazgatási területén működik, nagykopáncsi tanyák, takarosi tanyák, melindai tanyák, makói tanyák és Tótkomlós külterületi részeit öleli fel a körzete. A tanyagondnok szorosan együttműködik a Családsegítő Szolgálattal, és az Idősek Klubjával.

A tanyagondnokok feladatkörébe tartozó alapszolgáltatási feladatok:
- közreműködés az étkeztetés biztosításában,
- házi segítségnyújtás,
- egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (gyógyszerkiváltás, orvosi rendelésre szállítás, ha másképp nem megoldható stb.)
- a helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információ közvetítése az Önkormányzat és a lakosság között.

Lap tetejére

Idősek klubja

5940, Tótkomlós, Pósa u. 2.
Tel.: 68/461-004
e-mail: csaladsegito@mail.totkomlos.hu
Intézményvezető: Kovácsné Csiszár Klára - Tel.: 30/719-84-14
Vezető gondozónő: dr. Gulyásné Gulya Magdolna

A megújult helyen és külsőben található intézmény, különböző szolgáltatásokkal várja a segítségre szoruló időskorúakat. Engedélyezett férőhelyszám: 130 fő, ebből a szociális foglalkoztatás férőhelyszáma: 67 fő

Az idősek klubja a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget:
- napközbeni tartózkodásra,
- társas kapcsolatok gyakorlására,
- alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.
- továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

További szolgáltatások:
- szabadidős programok / kirándulások, színház-látogatás, névnapok ünneplése, stb. / szervezése,
- szükség szerint egészségügyi alapellátáshoz, szakellátáshoz való hozzájutás segítése,
- hivatalos ügyintézésben segítségnyújtás,
- életviteli tanácsadás.

A klubokban található társalgó, televízió, rádió, sajtótermékek, társasjátékok biztosítanak a klubtagok részére – érdeklődési körüknek, szabadidős szokásainak megfelelően – kikapcsolódási lehetőségeket.

Az idősek klubjaiban nyújtott szolgáltatás minimális térítési díja étkezés nélkül 50 Ft./nap.

Térítési díjat az étkezésért (ebéd) kell fizetni, melynek összegét minden évben a helyi önkormányzati rendelet határozza meg, az igénylő jövedelme alapján.

Nyitva tartás: Hétfő-péntekig: 8.00-16.00 óráig

Lap tetejére

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

5940, Tótkomlós, Pósa u. 2.
Tel.: 68/461-004
e-mail: csaladsegito@mail.totkomlos.hu
Intézményvezető: Kovácsné Csiszár Klára - Tel.: 30/719-84-14
Vezető gondozónő: dr. Gulyásné Gulya Magdolna

Ellátottak köre: Szociális alapszolgáltatás keretében házi segítségnyújtást biztosít az intézmény olyan idős vagy rokkant személyek részére, akik részben vagy teljesen képtelenek a saját otthonukban az önálló életvitelre, a mindennapi szükségleteik kielégítésére.

A házi segítségnyújtás igénybevétele: A házi segítségnyújtás igénybevétele önkéntességen alapul. Írásos kérelmet kell benyújtani, orvosi véleménnyel és gondozási szükségletről szóló szakvéleménnyel, majd a két fél közötti megállapodással lép életbe, melyről az igénylőt írásban értesítik.

Gondozási tevékenységek:
- A háztartás vitelének segítése (bevásárlás, mosás, takarítás)
- Meleg étel biztosítása
- Gyógyszeríratás, kiváltás
- Személyes gondozás (pl. fürdetés)
- Segítség a napi tevékenységek ellátásában
- Környezettel való kapcsolattartás segítése
- Szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése
- Előgondozást végző személlyel együttműködés

A gondozás gyakorisága igény és rászorultság alapján mindennapos vagy időszakos.

A gondozási szükséglet vizsgálatát, mely előfeltétele a szolgáltatás igénybevételének a jegyző által működtetett 3 fős szakértői bizottság végzi. A szolgáltatás igénybe vétele előtt az igénylő és családja egy főre jutó jövedelméről igazolást kell kiállítani tárgyévre szóló érvényességgel, mely szintén a jegyző hatáskörébe tartozik.

A házi segítségnyújtás térítési díja: Az igénylő jövedelme alapján térítési díjat fizet, melynek összegét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény és a helyi önkormányzat rendelete határozza meg.

Lap tetejére

ÉTKEZTETÉS

5940, Tótkomlós, Pósa u. 2.
Tel.: 68/461-004 
e-mail: csaladsegito@mail.totkomlos.hu
Intézményvezető: Kovácsné Csiszár Klára - Tel.: 30/719-84-14
Vezető gondozónő: dr. Gulyásné Gulya Magdolna

Az ellátottak köre: étkeztetést kell biztosítani azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik koruk és egészségi állapotuk miatt nem képesek önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezésről más módon gondoskodni.

Étkeztetés módja:
- lakásra szállítása,
- elvitellel

Az étel lakásra szállítása: Az ebéd kiszállítása gépkocsival és gondozónők által kerékpárral történik.
Étkeztetés szervezése, igénybevétele: Az étkeztetés igénybevétele önkéntességen alapul. Az igénybevételhez írásos kérelmet kell benyújtani. Az igénybevételi kérelmet az intézményvezető bírálja el, majd a két fél közötti megállapodással lép életbe, melyről az igénylőt írásban értesítik.

A szolgáltatás igénybe vétele előtt az igénylő és családja egy főre jutó jövedelméről igazolást kell kiállítani tárgyévre szóló érvényességgel, mely a jegyző hatáskörébe tartozik.

Az étkeztetés térítési díja: Az igénylő, jövedelme alapján térítési díjat fizet, melynek összegét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény és a helyi önkormányzat rendelete határozza meg.

Lap tetejére

IDŐSEK HÁZA

5940 Tótkomlós, Széchenyi u. 18.
Tel.: 68/462-561
e-mail: csaladsegito@mail.totkomlos.hu
Intézményvezető: Kovácsné Csiszár Klára - Tel.: 30/719-84-14
Vezető gondozónő: Matajdesz Anna

Az intézmény 1990 óta áll az idősgondozás szolgálatában.

Jelenleg 20 fő férőhellyel teljes ellátást – étkeztetést, egészségügyi ellátást, mentálhigiénés ellátást és foglalkoztatást, szükség szerint ruházatot és textíliát – és családias környezetet biztosít az igénylőknek.

Az intézményben 1-2-3-4 ágyas szobákban fogadják az intézménybe költözőket. Az épületben közös fürdőszobák, és nemenkénti WC-k állnak a lakók rendelkezésére.

Az ellátás iránt érdeklődők az intézményvezetőtől és a vezető ápolónőtől kérhetnek információt a beköltözést megelőző ügyintézéssel kapcsolatban.

Az ápolás-gondozás szükségletét egy, az ORSZI által működtetett szakértői bizottság vizsgálja, mely előfeltétele a szolgáltatás igénybevételének. A szolgáltatás igénybe vétele előtt az igénylő vagyoni és jövedelmi viszonyairól igazolást kell kiállítani tárgyévre szóló érvényességgel, mely a jegyző hatáskörébe tartozik.

Az ellátásért, a képviselőtestület által meghatározott intézményi térítési díjat kell fizetni, amely 2010-ben 63.960 Ft /hó.

A személyre szabott térítési díj összegét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, az igénylő jövedelme és egyéb rendeletek által szabályozott összetevők határozzák meg.

Lap tetejére

OROSHÁZI KISTÉRSÉG GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TÓTKOMLÓS

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

5940, Tótkomlós, Pósa u. 2.
Szakmai vezető: Szegi Katalin
Családgondozók:
Pál Katalin, Tel.: 70/9533-281
Ugaros Gábor, Tel.: 70/9533-289

nyitvatartási idő: 7.30-16.00-ig

A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 2008.01.01-től az Orosházi Kistérség Gyermekjóléti Központ irányításával végzik a munkájukat, ami változatlan személyi állománnyal változatlan környezetben történik.

Az ellátottak köre: A Gyermekjóléti Szolgálatot önkéntesen felkereső, jelzőrendszer által küldött és együttműködésre kötelezett, anyagi, környezeti, magatartási és egészségi problémák miatt veszélyeztetett, vagy krízishelyzetben lévő gyermekek, családok.

A Gyermekjóléti Szolgálat célja, hogy a Tótkomlós közigazgatási területen élőknek segítséget nyújtson a legközvetlenebbül fenyegető negatív hatások kivédésében, illetve abban, hogy képessé váljanak különböző problémáik önálló megoldására.

Lényeges feladatnak tekintjük a preventív lehetőségek kidolgozását és működtetését, a családok összetartó erejének megőrzését, támogatását, illetve az átmenetileg sérült vagy hiányzó családi funkciók helyreállításának elősegítését.

Feladat a településen élő valamennyi gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, és a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozásuk.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat rendszeresen ismétlődő szabadidős programjai:

- ingyenes színházlátogatás szervezése a város általános iskolás és az óvodások gyermekei részére a Szegedi Nemzeti Színházba.

- nyaranta kedvezményes üdültetés, táboroztatás szervezése szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek számára.

 

Családsegítés

5940, Tótkomlós, Pósa u. 2.

Intézményvezető:  Szegi Katalin 
Családgondozó: Belán Márta - 70/953-3297
nyitvatartási idő: 7.30-16.00-ig

Az ellátottak köre: a Családsegítő Szolgálatot önkéntesen felkereső, jelzőrendszer által küldött, együttműködésre kötelezett, és a szolgálat által megkeresett, szociális problémák miatt veszélyeztetett és/vagy krízishelyzetben lévő személyek, családok.

A Családsegítő Szolgálat célja: a családsegítő szolgáltatás célja a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

Feladatok:
- Segítségnyújtás az egyének, családok kapcsolatkészségének javításához
- Aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési programjának szervezése
- Krízishelyzetben segítő beavatkozás
- Programok szervezése (szabadidős programok, üdültetés, táboroztatás)
- Hivatalos ügyek intézése
- Természetbeni és anyagi támogatások biztosítása, közvetítése
- Adósságkezelés
- Szaktanácsadások: jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás ügyfélkörbe tartozó klienseknek

 

Lap tetejére


"VÁROSUNK TÓTKOMLÓS POLGÁRAIÉRT" ALAPÍTVÁNY

5940 Tótókomlós, Pósa u. 2.

Adószám: 18377989-1-04

OTP sz. sz: 11733182-20041205