Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda

Elérhetőségek:
Cím:

5940, Tótkomlós Földvári u. 1

Tel./Fax.:

06/68/462-076

E-mail:

 

titkarsag@szlovakisk-tkomlos.sulinet.hu

 

Honlap:

www.tkszlovakiskola.sulinet.hu

Bemutatkozás

A szlovákok letelepedésétől kezdve napjainkig fontos szerepet tölt be iskolánk a szlovák nyelv (anyanyelv) megőrzésében, továbbfejlesztésében.
Természetes, hogy a múlttal, távoli ősökkel, érzelmeinkkel a szlovák múlthoz kötődünk. Meg kell ismerni őseink hazáját, ahonnan jöttek, ahol éltek, beszéltek. Kötelességünk ezt megőrizni, továbbadni, mert erre igény van. Ehhez meg kell nyerni több generációt.

A szülők felismerték az idegennyelv-tudás fontosságát, azt, hogy igen szerencsés az angol és német mellett egy kisebb európai uniós ország nyelvének tudása is. Az iskola az első és második nyelv tanításával hozzájárulhat a többnyelvűség megszerzéséhez. A többnyelvűséget Európában fontos kvalifikációnak tekintik. A két tannyelvű oktatás a szakmai perspektívákon kívül, más nemzetekkel való találkozás révén a saját nézőpont gyarapodását eredményezheti. Az intézmény nemzetiségi jellege alapvetően meghatározza a nevelő-oktató munka irányát, a szabadidős tevékenységet. Az intézményünkben a tanítás - tanulás, nevelés és a kommunikáció nyelve a szlovák és magyar nyelv. Intézményünk általános tantervű, ugyanazt a tananyagot tanítjuk, mint az ország valamennyi általános iskolájában.

A kétnyelvű kisebbségi oktatás keretein belül az intézmény - a magyarországi közoktatás részeként - megvalósítja az iskolai nevelés és oktatás céljait, emellett biztosítja a szlovák nyelven való tanulást, a magyarországi szlovák kisebbség történelmi, szellemi és anyagi kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést, az önismeret kialakítását, a kisebbségi jogok megismerését és gyakorlását.

A magas fokú nyelvtudás és a szlovákság kulturális értékeinek birtokában a tanulók személyisége gazdagabbá válik, ezek segítik őket identitásuk megtartásában, fejlesztésében. A tevékenységek köre rendkívül széles skálán mozog. A szakköröket, a sportkört az iskola tanárai vezetik a legnagyobb odaadással, sokszor szabadidejük feláldozásával.A kínálat gazdag. Az első osztályosoktól kezdve a végzősökig mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelő foglalkozást. A néptáncosok, színjátszók, énekkarosok, vers- és prózamondók főleg a helyi nemzetiségi hagyományokat elevenítik fel, de repertoárjukból nem hiányzik a magyar folklór, irodalom értékeinek ápolása sem.

Iskolatörténet
Iskolánk épületében  1909.  szeptember 1-jén kezdte meg működését a Magyar Tannyelvű Állami Elemi Népiskola 6 osztállyal és 6 tanerővel. 1932-ben az udvar felől felépült a hetedik tanterem is. A Vallás- és Közoktatási Minisztérium utasítására a szülők 1946 januárjában döntöttek a szlovák tagozat felállításáról, melyen a magyar nyelv, mint tantárgy szerepelt.

Az iskolát 1948 júniusában államosították. Ekkor indult a 8 osztályos Szlovák Tannyelvű Általános Iskola 330 tanulóval.

A jelenlegi épületbe az 1951/52-es tanévben költözött az iskola 240 tanulója.
A szülők kívánságára 1959-től bevezették a kétnyelvű oktatást, abból a meggondolásból, hogy a tanulóknak a magyar tannyelvű közép- illetve felsőfokú iskolákban ne legyenek nyelvi nehézségeik.
A természettudományos tárgyakat magyarul kezdték el oktatni.
A 70-es években az iskolai anyanyelvi oktatás hatékonyságának érdekében a Szlovák Szövetség iskolai bizottsága azt szorgalmazta, hogy több tantárgyat oktassanak szlovákul.  Az iskola tárgyi feltételei a 80-as években korszerűsödtek.

Ma már nem helytálló az a feltételezés, hogy a gyerekek szlovák nyelvtudással kerülnek iskolába.
A felismerésen túl, ezt a tényt hangosan is fel kell vállalni, hiszen a mai gyerekek úgy kerülnek iskolába, hogy nem tudnak szlovákul, olyan értelemben, ahogyan ezt a régi tankönyvek és elvárások feltételezték. E miatt váltani kellett az iskolának, mert az elsődleges és legfontosabb a gyerek. Az, hogy ő gyarapodjon, okosodjon, mindig előrébb jusson.
Így vállalta fel az iskola a kétnyelvű iskola szerepét.

 Óvodai nevelés, oktatás
A 2005-2006. tanév döntő fontosságú óvodánk történetében, ugyanis ekkor kapcsolódott össze a Szlovák Általános Iskolával.

Az új intézmény: A Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda elnevezést kapta. Az intézmény vezetését Laukó Zsuzsanna, az óvoda szakmai irányítását Leginszki Andrásné látja el.
Az óvodai nevelőmunka hat óvodai csoportban folyik, okleveles óvónők irányításával. Minden óvodai csoportban szlovák nyelvet oktató óvodapedagógus látja el a nemzetiségi nevelés feladatait. Az intézmény egy központi óvodából, és egy tagintézményből tevődik össze.

Címük, elérhetőségük:
Moravszkiné Paulik A. Katalin - vezető óvónő
5940 Tótkomlós, Diófa u. 10.
Tel.: 68/462-546 - E-mail: ovoda.totkomlos@gmail.com

Óvodai nevelésünk célja: A 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése.
Óvodai nevelésünk feladatai: Az óvodai fejlesztés alapját az Óvodai nevelés Alapprogramja, a helyi óvodai nevelési program és a szakmai munkatervek határozzák meg.

Kiemelt nevelési feladataink:
Szlovák nemzetiségi nevelés
Anyanyelvi nevelés 
Külső környezet megismerésére nevelés.

Jövőképünk
Olyan intézményként kívánunk működni, ahol három-négy évre minden gyermek esélyt kap, személyiségének kibontakoztatására. Nevelőtestületünk ezért magas szintű együttműködéssel, problémamegoldó készséggel folyamatosan figyel partnerei jogos igényeire, annak érdekében hogy – közös erőfeszítéssel – megvalósuljanak pedagógiai programunk koncepciói.

 A Szlovák Két Tanítási Nyelvű  Általános Iskola és Óvoda életéről bővebb tájékoztatást itt kaphat.