VisszaVissza az előző oldalra

Tótkomlós Város Önkormányzata pályázatot hirdet ügyvezetői álláshely betöltésére

Tótkomlós Város Önkormányzata
pályázatot hirdet
a Komlós Településszolgáltatási Kft.
ügyvezetői (és esetlegesen egyben fürdővezetői/főmérnöki)
álláshelyének betöltésére

1. A társaság megnevezése, székhelye, telephelye:
Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.
Telephelye: 5940 Tótkomlós, Rákóczi utca 28.
 
2. Betöltendő munkakör: ügyvezető (és esetlegesen egyben fürdővezetői/főmérnöki munkakör), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései szerint.

3. A társaság rövid ismertetése:
Tótkomlós Város Önkormányzata 100 %-ban tulajdonosa a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek.

A Kft. főbb szolgáltató tevékenységei:
- 5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2. szám alatt:
- Rózsa Fürdő üzemeltetése;
- Rózsa Fürdő Gyógyászat üzemeltetése.
- 5940 Tótkomlós, Rákóczi utca 28. szám alatt:
        - Városüzemeltetés alapfeladatok;
- Heti és napi piac működtetése;
- Vállalkozási tevékenység.

A Kft. alapító okirata szerinti fő tevékenysége:
82.99’08 Máshova nem sorolt, egyéb kiegészítő üzleti tevékenység

 4. Az ügyvezető feladata különösen:
- a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása, szakmai és operatív feladatok végrehajtásának vezetése, ellenőrzése;
- a társaság hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése;
- a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben;
- a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása;
- a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény, vagy az alapító okirat alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe;
- kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, szolgáltatókkal, partnerekkel;
- amennyiben a pályázó a fürdővezetői (főmérnöki) feladatok ellátását is vállalja, abban az esetben a Rózsa Fürdő vezetése és főmérnöki feladatainak ellátása.

A feladatok és hatáskörök konkrétan a munkaszerződésben kerülnek megfogalmazásra.
 
5. Az állás betölthető: legkorábban 2021. február 1. napjától.

A foglalkoztatási jogviszony jellege: 4 év határozott idejű munkaviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.

Bérezés: megegyezés szerint (a fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt a pályázatban meg kell jelölni).
 
6. Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
- felsőfokú végzettség,
- amennyiben a pályázó a fürdővezetői (főmérnöki) feladatok ellátását is vállalja, abban az esetben: a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti, az A. kategóriás közfürdőre vonatkozóan a fürdővezetői (főmérnöki) feladatok ellátására előírt szakképesítés (gépész-, villamos-, építőmérnök, épületgépész üzemmérnöki végzettség) és szakmai gyakorlat (5 év szakmai gyakorlat).

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- cégvezetői gyakorlat;
- szakmai ismeretek;
- felsőfokú műszaki, vízügyi vagy gazdasági, esetleg idegenforgalmi végzettség;
- idegen nyelv ismerete;
- termálfürdővel kapcsolatos műszaki követelmények ismerete;
- fürdő- vagy szállodavezetői gyakorlat;
- turisztikai vagy idegenforgalmi gyakorlat;
- településüzemeltetés során szerzett gyakorlat;
- gazdálkodó szervezet vezetése, irányítása során szerzett legalább 5 éves gyakorlat;
- szakmai ismeretek.

Elvárt kompetenciák:
- felelősségteljes, önálló munkavégzés,
- kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség,
- megbízhatóság, szakmai elhivatottság.

7. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél a betölteni kívánt munkakörre vonatkozó szakmai elképzelések felvázolásával;
- fényképpel ellátott, részletes, szakmai tevékenységgel kibővített önéletrajz;
- leinformálható referencia igazolása;
- iskolai végzettséget, képzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata;
- szakmai gyakorlat igazolása;
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (eredeti vagy annak megkéréséről szóló igazolás), amely a munkaszerződés megkötésének feltétele;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó az ügyvezetői pozícióhoz kapcsolódóan vállalja-e a fürdővezetői (főmérnöki) feladatok ellátását is;
- nyilatkozat a fizetési és egyéb juttatásokra vonatkozó igényről;
- nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk.-ban és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglalt összeférhetetlenségi okok.
 
8. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 25. napja.
 
9. A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatot Tótkomlós Város Önkormányzata címére (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) kell benyújtani papír alapon, lezárt borítékban, személyesen vagy postai úton.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Ügyvezetői pályázat"
 
10. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Zsura Zoltán János polgármestertől a +36-68-462-122 (101. mellék) telefonszámon.
 
11. A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2021. január 31. napja.
 
12. A pályázat elbírálásának módja:
A pályázat kiírója a pályázókat személyesen meghallgatja, melynek helyéről és idejéről a pályázókat értesíti. A pályázatok elbírálása a személyes meghallgatás után történik, melynek eredményéről a pályázókat írásban értesíti.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

13. A pályázati felhívás közzétételének helye:
- Tótkomlós város honlapja (www.totkomlos.hu);
- Tótkomlós Város Önkormányzatának hirdetőtáblája (5940 Tótkomlós, Fő út 1.);
- Orosházi Szuperinfó (nem teljes terjedelemben);
- Magyar Fürdőszövetség honlapja és kiadványai (www.furdoszovetseg.hu);
- Magyar Balneológiai Egyesület honlapja (www.balneologia.hu);
- Dél-Alföldi Gyógy- és Termálfürdők Közhasznú Egyesület honlapja (www.datekla.eu);
- Magyar Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetség honlapja (www.tdmszovetseg.eu);
- Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályának hirdetőfelülete.