VisszaVissza az előző oldalra

Tótkomlós Város Jegyzője pályázatot hirdet a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére

Tótkomlós Város Jegyzője

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet a

Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5940 Tótkomlós, Fő út 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. mellékletének 32. pontja alatt szereplő település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.

Ellátandó feladatok:

 

-        Intézi az önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítási munkák, kivitelezések beszerzésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat;

-        Koordinálja a kivitelezéseket;

-        Kapcsolatot tart a kivitelezővel, műszaki ellenőrrel;

-        Részt vesz a garanciális felülvizsgálatokon, közreműködik a garanciális javítások végrehajtásában;

-        Részt vesz az útépítések megvalósításában;

-        Részt vesz a szakterületébe tartozó pályázatok elkészítésében, illetve előkészítésében;

-        Gondoskodik a forgalomtechnikai fejlesztésekről és a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtéséről;

-        Közreműködik a közműlétesítmények megvalósításával és fenntartásával kapcsolatos egyeztető tárgyalásokon, helyszíni bejárásokon;

-        Közreműködik a közútkezelői és egyéb útkezelői hozzájárulások kiadásában;

-        Figyelemmel kíséri a jelzőtáblák, utcanév táblák állapotát és kihelyezésük szükségességét, hiányuk esetén gondoskodik a pótlásukról.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

Az Önkormányzat beruházási és városüzemeltetési feladatainak tervezése, szervezése, koordinálása. Közreműködés a pályázatok elkészítésében, a pályázatok megvalósításához kapcsolódó közbeszerzések előkészítésében. A beruházások terveztetésének, műszaki ütemezésének, kivitelezésének, ellenőrzésének megszervezése, lebonyolítása. A közlekedésszervezés, út és közműépítések, a közterületek karbantartási, felújítási, fejlesztési tevékenységének koordinálása. Közreműködés az ingatlanhasznosítási döntések előkészítésében. Helyi építési szabályzat felülvizsgálatában közreműködés. Szakhatósági vélemények, közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások döntésre előkészítése, környezetvédelmi, vízügyi hatósági ügyek ügyintézése. Rendeltetési mód-változással kapcsolatos hatósági bizonyítványok ügyintézése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint az egyéb, szervezetre vonatkozó rendelkezések az irányadóak.

                       

Pályázati feltételek:

·           Magyar állampolgárság;

·           Cselekvőképesség;

·           Büntetlen előélet;

·           Középiskola/gimnázium, középfokú szakirányú műszaki végzettség;

·           Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete;

·           „B” kategóriás gépjárművezetői engedély;

·           Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

·        Főiskola, építész-, építőmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség, vagy település-fejlesztési, vidékfejlesztési felsőfokú szakképesítés;

·        Közigazgatási szervnél műszaki területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;

·        Közigazgatási alap- vagy szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·           Fényképes szakmai önéletrajz;

·           Végzettséget igazoló okiratok másolata;

·           3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről;

·           A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, azt a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik;

·           A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-86. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti;

·           A pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 03. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 20.

A pályázattal kapcsolatosan további információt dr. Kormányos László jegyző nyújt a +36-68-462-122 (102. mellék) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

·        Postai úton, a pályázatnak a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5940 Tótkomlós, Fő út 1. ).

 

vagy

 

·        Személyesen: dr. Kormányos László jegyző, Békés megye, 5940 Tótkomlós, Fő út 1., "B" épület.

 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/1718-1//2021., valamint a munkakör megnevezését: „Műszaki ügyintéző”.

A pályázat elbírálása:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A kiválasztásról és a kinevezésről a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A kinevezés négy hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·        Tótkomlós Város Önkormányzat hivatalos honlapja (www.totkomlos.hu) – 2021. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.totkomlos.hu honlapon szerezhet.