VisszaVissza az előző oldalra

Pályázati felhívás az önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítésére

Pályázati felhívás!

 

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező Tótkomlós belterület 1182/3 hrsz-ú, kivett árok művelési ágú, 1415 m2 területű ingatlanát értékesítésre jelölte ki és az ingatlan megvásárlására ajánlatokat kér.

Az ingatlanok jellemzői, általános részek:        

    

Elhelyezkedés

Hrsz.

Művelési ág

Terület nagyság (m2)

Tótkomlós, belterület

1182/3

kivett árok

1415

 

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) „A” épület 5. sz. irodájában Borsányi Csilla műszaki ügyintézőnél lehet személyesen, vagy a következő telefonszámon: 68/462-122 (107-es mellék).

 

A belterületi földingatlan eladási ára:  minimum az ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott forgalmi érték

 

A vételi pályázatok benyújtásának határideje: 2015. december 31.

 

A vételi pályázatok benyújtásának helye, módja: A vételi pályázatot Tótkomlós Város Önkormányzata részére címezve, zárt borítékban kell eljuttatni postán vagy személyesen a következő címre: 5940 Tótkomlós, Fő út 1. A borítékra rá kell írni: „Vételi pályázat, 1182/3 hrsz.”.

 

A benyújtott vételi pályázatok alapján a versenytárgyalást a pályázat kiírója a vételi pályázatok benyújtásának határidejét követő 30 napon belül folytatja le.

 

A vételi pályázatnak tartalmaznia kell:

-          a pályázó nevét, címét, születési helyét és időpontját,

-           a megajánlott vételi árat,

-          a megvásárolni kívánt ingatlan helyrajzi számát,

-           igazolást a pályázati biztosíték átutalásáról,

-          nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról,

-           nyilatkozatot a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, illetve a nyertes pályázóval történő szerződés megkötéséig tartó pályázati kötöttség tudomásul vételéről.

 

A pályázóknak vételi ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg 45.000.- Ft, azaz Negyvenötezer forint összegű pályázati biztosítékot kell megfizetniük Tótkomlós Város Önkormányzata 10402142-21422883-00000000 számú bankszámlájára. A megfizetett pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének és az eljárás eredménytelenségének megállapítása esetén, valamint a vesztes pályázók részére a pályázatok elbírálása után - kamat nélkül – 10 napon belül visszautalásra kerül. Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg. Ez vonatkozik a benyújtási határidő lejárta előtt visszavont ajánlatokra is. Az ajánlati kötöttség a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, illetve a nyertes pályázóval történő szerződés megkötéséig tart.

 

Vásárlásra érkező pályázat esetén az Önkormányzat ingatlanforgalmi értékbecslővel értékelteti fel az ingatlant, melynek költsége fedezetét a nyertes vételi ajánlatot tevő által megfizetett ajánlati biztosíték biztosítja.

 

Az adott ingatlanra érkezett több vételi ajánlat esetén az ingatlanforgalmi értékbecslés, illetve a versenytárgyalás során a legmagasabb ajánlatot adó ajánlattevő és az ajánlatkérő közötti, külön okiratban kötött szerződés csak akkor hatályosulhat, amennyiben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a Tótkomlós város nemzeti vagyonáról szóló 10/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet szerint az elővásárlási jog gyakorlása érdekében lefolytatott eljárás keretében a Magyar Állam elfogadó nyilatkozatot nem tesz.

 

Az adás - vételi szerződés elkészítéséről Tótkomlós Város Önkormányzata gondoskodik.

 

A versenytárgyalásra és a szerződéskötésre az ajánlatkérő székhelyén kerül sor.”

A Képviselő-testület elrendeli a pályázati felhívásnak a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal hidetőtábláján, valamint a www.totkomlos.hu honlapon történő közzétételét.