VisszaVissza az előző oldalra

Pályázat a Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján pályázatot hirdet a

Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár
Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére

 

1. A pályázatot kiíró adatai
A kiíró neve: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A szervezet címe: Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár
A kapcsolattartó neve: Zsura Zoltán János polgármester
A kapcsolattartó telefonszáma: +36-68-462-122
A kapcsolattartó e-mail címe: polgarmester@totkomlos.hu

 

2. A pályázatra kiírt munkaköri adatok
A pályázatra kiírt munkakör neve: Intézményvezető

A pályázatra kiírt munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki felelős a jogszabályokban, az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak betartásáért, az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása. Feladatkörében a település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek, rendezvények lebonyolításának koordinálása.

 

3. A kinevezés időtartama
A munkaviszony időtartama: A munkaviszony időtartama megegyezik a vezetői megbízás (vezetői munkakör) időtartamával.
A kinevezés időtartama: 2023. december 30. napjától 2028. december 29. napjáig.
Munkaidő: Teljes munkaidős

 

4. A munkavégzés helye
Békés Vármegye, 5940 Tótkomlós, Bajcsy-Zsilinszky utca 6., illetve Erzsébet utca 2/A.

 

5. Illetmény
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) és a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján, a felek közötti megegyezés szerint.

 

6. Pályázati feltételek

- elvárt végzettség: a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti integrált kulturális intézmény intézményvezetőjére előírt képesítés, ezen belül:

a) felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés (közművelődési intézmény);

b) vagy szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség (könyvtár) és KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret;

c) vagy szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség (közérdekű muzeális gyűjtemény és közérdekű muzeális kiállítóhely);
- végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának, illetve az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett;
- a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül a képzés elvégezése;

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete;
- magyar állampolgárság;
- büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
- cselekvőképesség;
- az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

 

7. A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai

- részletes szakmai önéletrajz;
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program (a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel);
- pályázati feltételekben meghatározottak igazolása (iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) és egyéb végzettségek, bizonyítványok másolata;

- a feltételként előírt szakmai és vezetői gyakorlatról szóló igazolás(ok) másolata;

- igazolás a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről, vagy nyilatkozat arról, hogy a vezetői munkakör betöltését követő két éven belül a képzést elvégzi;
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;
- hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

- nyilatkozat a bérigényről;

- hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik;

- nyilatkozat az Mt. 211. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról;

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;

- nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget a pályázó megbízása esetén teljesíti;

- nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását.

 

8. A pályázat benyújtása
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 15.  16.00 h (beérkezési határidő)
Módja: Postai úton vagy személyesen a Tótkomlós Város Önkormányzata címére történő megküldéssel (5940 Tótkomlós, Fő út 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: IG/854/2023., valamint a munkakör megnevezését: „Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár intézményvezető”.

 

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.december 4.
Módja:
 A beérkezett pályázatokról Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsura Zoltán János polgármester nyújt a +36-68-462-122 telefonszámon.

 

10. A pályázati felhívás közzétételének helye:

- Tótkomlós város honlapja (www.totkomlos.hu);

- Tótkomlós Város Önkormányzatának hirdetőtáblája (5940 Tótkomlós, Fő út 1.);

- KÖZSZOLGÁLLÁS Portál.