VisszaVissza az előző oldalra

Pályázat a Tótkomlósi Ligeti Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

 

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a

Tótkomlósi Ligeti Óvoda
Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                 


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. szeptember 01. napjától 2028. augusztus 31. napjáig szól.


A munkavégzés helye:

Békés Vármegye, 5940 Tótkomlós, Erzsébet utca 3.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakra, és az egyéb vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások, valamint fenntartói döntések szerint.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                   


Pályázati feltételek:

 • főiskola, felsőfokú óvodapedagógus végzettség;
 • óvodapedagógus munkakörben szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat;
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
 • magyar állampolgárság;
 • a magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást megelőzően, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tétel;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz;
 • Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program;
 • Képzettséget, végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához, valamint annak nyilvános vagy zárt képviselő-testületi ülésen történő megtárgyalásához hozzájárul;
 • Nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetve megbízása esetén azt 30 napon belül megszünteti.


A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. szeptember 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje:

2023. július 03. 16.00 h (beérkezési határidő)

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsura Zoltán János polgármester nyújt a +36-68-462-122 telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Személyesen vagy postai úton, a pályázatnak a Tótkomlós Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5940 Tótkomlós, Fő út 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/853/2023., valamint a munkakör megnevezését: „Tótkomlósi Ligeti Óvoda óvodavezető”. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.


A pályázat elbírálásának határideje:

2023. július 17.

 

A pályázati felhívás közzétételének helye:

- Tótkomlós város honlapja (www.totkomlos.hu);

- Tótkomlós Város Önkormányzatának hirdetőtáblája (5940 Tótkomlós, Fő út 1.);

- KÖZSZOLGÁLLÁS Portál.