VisszaVissza az előző oldalra

Pályázat a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetői (és esetlegesen egyben fürdővezetői-főmérnöki) álláshelyének betöltésére

 

Tótkomlós Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

a Komlós Településszolgáltatási Kft.

ügyvezetői (és esetlegesen egyben fürdővezetői/főmérnöki)

álláshelyének betöltésére

 

1. A társaság megnevezése, székhelye, telephelye:

Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.

Telephelye: 5940 Tótkomlós, Rákóczi utca 28.

 

2. Betöltendő munkakör: ügyvezető (és esetlegesen egyben fürdővezetői/főmérnöki munkakör), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései szerint.

 

3. A társaság rövid ismertetése:

Tótkomlós Város Önkormányzata 100 %-ban tulajdonosa a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek.

 

A Kft. főbb szolgáltató tevékenységei:

- 5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2. szám alatt:

- Rózsa Fürdő üzemeltetése;

- Rózsa Fürdő Gyógyászat üzemeltetése.

- 5940 Tótkomlós, Rákóczi utca 28. szám alatt:

- Városüzemeltetés alapfeladatok;

- Heti és napi piac működtetése;

- Vállalkozási tevékenység.


A Kft. alapító okirata szerinti fő tevékenysége:

82.99’08 Máshova nem sorolt, egyéb kiegészítő üzleti tevékenység

 

 4. Az ügyvezető feladata különösen:

- a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása, szakmai és operatív feladatok végrehajtásának vezetése, ellenőrzése;

- a társaság hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése;

- a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben;

- a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása;

- a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény, vagy az alapító okirat alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe;

- kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, szolgáltatókkal, partnerekkel;

amennyiben a pályázó a fürdővezetői (főmérnöki) feladatok ellátását is vállalja, abban az esetben a Rózsa Fürdő vezetése és főmérnöki feladatainak ellátása.

 

A feladatok és hatáskörök konkrétan a munkaszerződésben kerülnek megfogalmazásra.

 

5. Az állás betölthető: legkorábban 2022. február 15. napjától.

 

A foglalkoztatási jogviszony jellege: 4 év határozott idejű munkaviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.


Bérezés: megegyezés szerint (a fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt a pályázatban meg kell jelölni).

 

6. Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet,

- cselekvőképesség,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

- felsőfokú végzettség,

amennyiben a pályázó a fürdővezetői (főmérnöki) feladatok ellátását is vállalja, abban az esetben: a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti, az A. kategóriás közfürdőre vonatkozóan a fürdővezetői (főmérnöki) feladatok ellátására előírt szakképesítés (gépész-, villamos-, építőmérnök, épületgépész üzemmérnöki végzettség) és szakmai gyakorlat (5 év szakmai gyakorlat).

 

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- cégvezetői gyakorlat;

- szakmai ismeretek;

felsőfokú műszaki, vízügyi vagy gazdasági, esetleg idegenforgalmi végzettség;

idegen nyelv ismerete;

- termálfürdővel kapcsolatos műszaki követelmények ismerete;

- fürdő- vagy szállodavezetői gyakorlat;

- turisztikai vagy idegenforgalmi gyakorlat;

- településüzemeltetés során szerzett gyakorlat;

- gazdálkodó szervezet vezetése, irányítása során szerzett legalább 5 éves gyakorlat;

- szakmai ismeretek.

 

Elvárt kompetenciák:

- felelősségteljes, önálló munkavégzés,

- kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség,

- megbízhatóság, szakmai elhivatottság.

 

7. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

motivációs levél a betölteni kívánt munkakörre vonatkozó szakmai elképzelések felvázolásával;

- fényképpel ellátott, részletes, szakmai tevékenységgel kibővített önéletrajz;

- leinformálható referencia igazolása;

- iskolai végzettséget, képzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata;

- szakmai gyakorlat igazolása;

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (eredeti vagy annak megkéréséről szóló igazolás), amely a munkaszerződés megkötésének feltétele;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja;

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó az ügyvezetői pozícióhoz kapcsolódóan vállalja-e a fürdővezetői (főmérnöki) feladatok ellátását is;

- nyilatkozat a fizetési és egyéb juttatásokra vonatkozó igényről;

- nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk.-ban és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglalt összeférhetetlenségi okok.

 

8. A pályázat beérkezésének határideje: 2022. január 24. napja 16.00 óra

 

9. A pályázat benyújtásának helye:

A pályázatot Tótkomlós Város Önkormányzata címére (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) kell benyújtani papír alapon, lezárt borítékban, személyesen vagy postai úton.

 

A borítékon kérjük feltüntetni: „Ügyvezetői pályázat"

 

10. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Zsura Zoltán János polgármestertől a +36-68-462-122 (101. mellék) telefonszámon.

 

11. A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2022. január 31. napja.

 

12. A pályázat elbírálásának módja:

A pályázat kiírója a pályázókat személyesen meghallgatja, melynek helyéről és idejéről a pályázókat értesíti. A pályázatok elbírálása a személyes meghallgatás után történik, melynek eredményéről a pályázókat írásban értesíti.

 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

13. A pályázati felhívás közzétételének helye:

- Tótkomlós város honlapja (www.totkomlos.hu);

- Tótkomlós Város Önkormányzatának hirdetőtáblája (5940 Tótkomlós, Fő út 1.);

- Orosházi Szuperinfó (nem teljes terjedelemben);

- Magyar Fürdőszövetség honlapja és kiadványai (www.furdoszovetseg.hu);

- Magyar Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetség honlapja (www.tdmszovetseg.eu);