VisszaVissza az előző oldalra

Pályázat a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetői (és egyben fürdővezetői) álláshelyének betöltésére

Tótkomlós Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

a Komlós Településszolgáltatási Kft.

ügyvezetői és egyben fürdővezetői

álláshelyének betöltésére

 

1. A társaság megnevezése, székhelye, telephelye:

Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.

Telephelye: 5940 Tótkomlós, Rákóczi utca 28.

 

2. Betöltendő munkakör: ügyvezető és egyben fürdővezetői munkakör, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései szerint.

 

3. A társaság rövid ismertetése:

Tótkomlós Város Önkormányzata 100 %-ban tulajdonosa a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek.

 

A Kft. főbb szolgáltató tevékenységei:

- Rózsa Fürdő üzemeltetése;

- Rózsa Fürdő Gyógyászat üzemeltetése;

- A Kft., mint kedvezményezett által elnyert pályázatok (TOP.1.1.1-16-BS1-2017-00008 – „Ipari terület kialakítása Tótkomlóson”; TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00003 – „Inkubátorház kialakítása Tótkomlóson”) megvalósítása, a projektek üzemeltetése a fenntartási kötelezettség időszakában;

- Heti és napi piac működtetése.


A Kft. alapító okirata szerinti fő tevékenysége:

8299’08 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

 

 4. Az ügyvezető feladata különösen:

- a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása, szakmai és operatív feladatok végrehajtásának vezetése, ellenőrzése;

- a Rózsa Fürdő vezetői feladatainak ellátása;

- a társaság hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése;

- a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben;

- a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása;

- a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény, vagy az alapító okirat alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe;

- kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, szolgáltatókkal, partnerekkel.

 

A feladatok és hatáskörök konkrétan a munkaszerződésben kerülnek megfogalmazásra.

 

5. Az állás betölthető: legkorábban 2022. május 02. napjától.

 

A foglalkoztatási jogviszony jellege: 2 (kettő) év határozott idejű munkaviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.


Bérezés: megegyezés szerint (a fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt a pályázatban meg kell jelölni).

 

6. Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság;

- büntetlen előélet;

- cselekvőképesség;
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;

- felsőfokú végzettség;

- a fürdővezetői feladatok ellátása tekintetében a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti, a B. kategóriás közfürdőre vonatkozóan a fürdővezetői feladatok ellátására előírt szakképesítés. Amennyiben a pályázó jelenleg nem rendelkezik ezen szakképesítéssel, nyilatkoznia szükséges arról, hogy a rendeletben előírt szakképesítés megszerzésére irányuló képzést megkezdi legkésőbb az alkalmazásának kezdetét követő 1 éven belül. Amennyiben a pályázó alkalmazásra kerül és ezt a kitételt önhibájából nem teljesíti, ez a munkáltató részére rendkívüli felmondási okot eredményező körülmény.

 

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- cégvezetői gyakorlat;

- szakmai ismeretek;

- felsőfokú műszaki, vízügyi vagy idegenforgalmi végzettség;

- idegen nyelv ismerete;

- termálfürdővel kapcsolatos műszaki követelmények ismerete;

- fürdő- vagy szállodavezetői gyakorlat;

- turisztikai vagy idegenforgalmi gyakorlat;

- gazdálkodó szervezet vezetése, irányítása során szerzett legalább 5 éves gyakorlat;

- szakmai ismeretek.

 

Elvárt kompetenciák:

- felelősségteljes, önálló munkavégzés;

- kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség;

- megbízhatóság, szakmai elhivatottság.

 

7. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- motivációs levél a betölteni kívánt munkakörre vonatkozó szakmai elképzelések felvázolásával;

- fényképpel ellátott, részletes, szakmai tevékenységgel kibővített önéletrajz;

- leinformálható referencia igazolása;

- iskolai végzettséget, képzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata;

- szakmai gyakorlat igazolása;

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (eredeti vagy annak megkéréséről szóló igazolás), amely a munkaszerződés megkötésének feltétele;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja;

- amennyiben a pályázó jelenleg nem rendelkezik a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti, a B. kategóriás közfürdőre vonatkozóan a fürdővezetői feladatok ellátására előírt szakképesítéssel, nyilatkozat arról, hogy a rendeletben előírt szakképesítés megszerzésére irányuló képzést megkezdi legkésőbb az alkalmazásának kezdetét követő 1 éven belül;

- nyilatkozat a fizetési és egyéb juttatásokra vonatkozó igényről;

- nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk.-ban és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglalt összeférhetetlenségi okok.

 

8. A pályázat beérkezésének határideje: 2022. április 22. napja (péntek) 12.00 óra

A késve érkezett pályázatokat a pályázat kiírójának nem áll módjában figyelembe venni.

 

9. A pályázat benyújtásának helye:

A pályázatot Tótkomlós Város Önkormányzata címére (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) kell benyújtani papír alapon, lezárt borítékban, személyesen vagy postai úton.

 

A borítékon kérjük feltüntetni: „Ügyvezetői pályázat"

 

10. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Zsura Zoltán János polgármestertől a +36-68-462-122 (101. mellék) telefonszámon.

 

11. A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2022. április 29. napja.

 

12. A pályázat elbírálásának módja:

A pályázat kiírója a pályázókat személyesen meghallgatja, melynek helyéről és idejéről a pályázókat értesíti. A pályázatok elbírálása a személyes meghallgatás után történik, melynek eredményéről a pályázókat írásban értesíti.

 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

13. A pályázati felhívás közzétételének helye:

- Tótkomlós város honlapja (www.totkomlos.hu);

- Tótkomlós Város Önkormányzatának hirdetőtáblája (5940 Tótkomlós, Fő út 1.);

- Orosházi Szuperinfó (nem teljes terjedelemben).