VisszaVissza az előző oldalra

Az óvodai beiratkozás időpontja

 H I R D E T M É N Y

 

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága

 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján

 

a 2016/2017. nevelési évre (2016. szeptember 1-jétől 2017. augusztus 31-éig)  az óvodai beiratkozás időpontját

 

Tótkomlós Város közigazgatási területére a Tótkomlós Általános Művelődési Központ

Tótkomlós Város Önkormányzati Óvodában

(5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 3.)

az alábbiakban határozta meg:

 

2016. május 4-5-6-án

7:00 órától 17:00 óráig.

 

A Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

A Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

 

2016. szeptember 1-jétől azok a gyerekek, akik 2016. augusztus 31-éig betöltik vagy betöltötték harmadik életévüket, az óvodai év első napjától kezdődően (2016. szeptember 1) napi négy órát kötelesek részt venni óvodai nevelésben. 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője - ha a gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti - arról köteles a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt írásban értesíteni, a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül.

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §- a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.

 

Az óvodai beiratkozáshoz be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

 

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt. Az óvodavezető, az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

 

A döntésről, amennyiben a szülő az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került. Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül a fenntartónál eljárást indíthat.

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés határnapja: 2016. június 7.

 

Az önkormányzati óvoda alapító okirata szerint biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a beiratkozáshoz szíveskedjenek bemutatni a szakértői véleményt.

 

Az Óvoda felvételi körzete: Tótkomlós Város közigazgatási területe

 

Tótkomlós, 2016.03.29.

Tótkomlós Város Önkormányzata